Administratorem Państwa danych osobowych jest Atlantis Tax, z siedzibą ul. Pełki 7/4, 78-230 Karlino.
W sprawach wynikających ze wskazanej wyżej roli Atlantis Tax można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Pełki 7/4, 78-230 Karlino
b) telefonicznie: 668167770
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu załatwienia Państwa sprawy, zgodnie z zawartą umową, oraz dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z umową.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw}? 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000);
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: zgodnie z zawartą umową- niemiecki urząd skarbowy, niemiecka kasa świadczeń rodzinnych, lub inny urząd – uprawniony zgodnie z przeznaczeniem umowy, na terenie Unii Europejskiej  zgodnie z przepisami tych krajów. adekwatnie do zawartej indywidualnie umowy.
Dane osobowe nie są gromadzone i nie są przechowywane przez Atlantis Tax, po zakończeniu realizacji umowy – usługi.
Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas danych osobowych, zanim ta zgoda została wycofana.?